Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Lehetőség-Adó Tanácsadó Bt., cím: 4225 Debrecen Csonkatorony u. 53, adószám: 21092785109, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazzák, a fogyasztó (a továbbiakban: Vevő) és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően. A Szolgáltató által nyújtott online szolgáltatásokat, így különösen a weboldal segítségével történő értékesítést (a továbbiakban: Szolgáltatás) kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg lehet igénybe venni. Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe Szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában elérhető, (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, elfogadása a weboldal megfelelő párbeszédpaneljén, illetve ráutaló magatartással, azaz a Szolgáltatás igénybevételével történik.

A Szolgáltatás igénybevételének feltételeire a Szolgáltatás igénybevételének napján hatályos ÁSZF vonatkozik.

 1. Szolgáltató meghatározása és elérhetőségei

A jelen ÁSZF értelmében a Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Lehetőség-Adó Tanácsadó Bt.
A Szolgáltató székhelye és postai címe: 4225 Debrecen Csonkatorony u. 53.
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@vaddisznovadaszat.hu
Adószáma: 21092785-1-09
Telefonszámai: +36 30 814 5181
Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő-péntek 09-16 óra között
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Rackhost Zrt. 6722 Szeged Tisza Lajos krt. 41.

 1. Alapvető rendelkezések
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekt.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Webshop Rendelet) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • A jelen ÁSZF a címében megjelölt naptár szerinti nap 00.00 órájától hatályos, az adott időponttól megkezdve igénybe vett Szolgáltatásokra, ahol igénybevétel időpontjának a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges Vevői megerősítés Szolgáltató felé, elektronikus úton történő elküldése értendő. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására, azonban az új ÁSZF csak a hatályba lépése után igénybe vett Szolgáltatásokra érvényes.
  • A Weboldal a Szolgáltató szellemi terméke, és mint ilyen a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Webáruház forráskódjának, megjelenésének (beleértve a Szolgáltató logóját valamint a Szolgáltató által kínált termékek képét, leírását és a beszállítók valamint az üzleti partnerek logóját), árukínálatának, bármely funkciójának vagy alkalmazott megoldásának az engedély nélküli másolása, vagy leutánzása szerzői jogot sért és a Szolgáltató javára vagyoni igényt keletkeztet. Ide érthető a Weboldalon történő engedély nélküli reklám elhelyezés és a Weboldal Szolgáltató engedélye nélküli megváltoztatást („feltörése”) is.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a nyitvatartási idő előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására, a szolgáltatás szüneteltetésére vagy beszüntetésére azzal, hogy a már leadott rendelések esetén a rendelt termékeket még kiszállítja, vagy a vételárat visszatéríti.
  • Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató adatot csak az érintett hozzájárulásával, az adatvédelmi szabályok betartásával kezel. A Webáruház adatvédelmi szabályzata letölthető.
  • A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos panasszal, vagy észrevétellel (például ha valakinek a személyes adatait annak hozzájárulása nélkül rögzítik a Szolgáltató adatbázisában) az adatkezeléssel érintett elsősorban a Szolgáltatóhoz köteles fordulni, a fent megadott elérhetőségeken. Az eljárás részleteit a Szolgáltató adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások
 • A Weboldalt a Szolgáltató könyv pdf. formátumban történő értékesítése segítéséhez használja.
  • A Weboldalon megjelenített termékek online módon vásárolhatók.
  • A Weboldalon a termékek vételára feltüntetésre kerül.
  • A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről – lehetőség szerint – fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, melyet Szolgáltató külön képfelirattal jelöl.
 1. Rendelés menete
 • A Vevő a www.vaddisznovadaszat.hu egyes oldalain elérhetően megtekintheti a termékeket. A megvásárolni kívánt termékek vonatkozásában és egyéb információ kéréssel üzenetet küld szándékáról. A megrendelés Szolgáltató által történt visszaigazolása után a vásárló már csak a jogszabályban meghatározott elállási jogát gyakorolhatja. Minden egyéb hibát, vagy tévedést a Vevő az info@vaddisznovadaszat.hu email címre tett bejelentéssel javíttathatnak.
  • A termék kifizetésére előre utalással van lehetőség.
  • Az előre utalást követően Szolgáltató a terméket 3 napon belül elektronikusan postázza. Utalással történő fizetés esetén a fenti határidő akkor kezdődik, amikor az átutalás teljesült.
  • A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a Szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben kölcsönösen megállapodtak.
 1. A megrendelés feldolgozása és teljesítés
 • A megrendelés feldolgozása hétfőtől péntekig minden munkanap 08 órától 16 óráig történik.
  • Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 15 munkanap, ettől Szolgáltató a Vevő külön elektronikus értesítése mellett eltérhet.
  • Ha Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számított 15 munkanapon belül nem teljesíti a megrendelt terméket, úgy Vevő a teljesítésre írásban felszólíthatja a Szolgáltatót. Felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles Szolgáltató a szerződés szerinti teljesítésre.
  • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 1. Elállás / felmondás joga
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletszabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagy indoklás nélkül jogosult felmondani a szerződést a megrendelt termék visszaküldése mellett.
  • A Vevő elállási/felmondási jogát a termék eredeti csomagolásában, valamennyi tartozékával együtt a Szolgáltató részére történő visszaküldésével gyakorolhatja. Amennyiben a termékben a Vevő kárt okoz, tartozékait elhasználja vagy nem megfelelő csomagolásban juttatja vissza Szolgáltató részére, Szolgáltató a visszautalandó vételárat a termékben keletkezett értékcsökkenés mértékével csökkentheti. Elállás esetén Szolgáltató legkésőbb az elállásról/felmondásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szolgáltató a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti a visszatérítést. Amennyiben a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ a termék visszaküldésére, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie.
 1. Szavatosság, jótállás
 • A termékekre Szolgáltató a gyártó által meghatározott időtartamnak megfelelő jótállást vállal, ez az időtartam az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő termékek esetén minimum 1 év.
  • Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.
  • A szavatosság és a jótállás részletes szabályait a Ptk. XXIV.Fejezete továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, továbbá az adott termékhez mellékelt tájékoztató tartalmazza, tekintettel a Webáruházban forgalmazott termékek széles körére.
  Hibás teljesítés esetén a Vevő a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
  A Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a kiválasztott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A kiválasztott kellékszavatossági jogról egy másikra is lehetséges az áttérés, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

Termék hibája esetén a Vevő– választása szerint – a kellékszavatossági, vagy az alábbi termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igény a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jelen pontban foglalt jogai érvényesítéséhez az alábbi linken található, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében talál nyilatkozatmintát:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.287742#foot10

 1. Panaszkezelés
 • A panaszügyintézés a Szolgáltató székhelyén történik.
  • A Webáruházzal kapcsolatos panaszokat Szolgáltató székhelyén személyesen, valamint a Szolgáltató 1. pontban felsorolt ügyfélszolgálati elérhetőségein – beleértve az elektronikus levelezési címet is –terjeszthető elő.
 1. Vegyes rendelkezések
 • Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton, elsősorban megegyezéssel próbálják rendezni.• Fogyasztói jogvita esetén a Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére. A békéltető testületek elérhetősége a következő linken található:
  http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html